สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมปฏิบัติการ Digital Maketing (Go Online)

วันนี้ (20-24 ม.ค. 63) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเกียรติเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ในการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการหลักสูตร Digital Maketing (Go Online) ในการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวางแผนและการใช้เครื่องมือ Online Maketing ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 304 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่