สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา - YRU Library อยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา - Yala Rajabhat Universityถูกใจเพจ
23 ชม. · เทศบาลนครยะลา ·