รับสมัครอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

21 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา - YRU Library อยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา - Yala Rajabhat Universityถูกใจเพจ
23 ชม. · เทศบาลนครยะลา ·