ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการดำเนินงาน

โครงการประจำปี 2562


1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนานักศึกษา
3. โครงการพัฒนาทักษะและสอบวัดมาตรฐานฯ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
6. โครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรฯ
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารฯ
9. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการทรัพยากรองค์กรฯ
11. โครงการพัฒนา Application
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ
13. clc-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักวิทยฯ -จ้างเหมา จนท.ห้องปฏิบัติการ


แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

- แผนปฏิบัติราชการสวท 62