สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรม Practical Power BI with Data Analysis Expression (DAX)

เมื่อวันที่ 16-20 ธ.ค.62 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหา กิจกรรมอบรมปฏิบัติการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Big Data โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร โดยมีกำหนดการอบรม เรื่อง Practical Power BI with Data Analysis Expression (DAX) ตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 304 อาคาร 25 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสื้น 40 คน   

แกลเลอรี่