สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ค่ายเยาวชน ICT FOR KID CAMP’2019 มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

  >>คลิกลงทะเบียน..


รับจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน เวลา 08.30-16.30 น.
รุ่นที่ 1 นักเรียนประถมศึกษา      ป.3 - ป.6        วันที่ 19-20 ต.ค.62
รุ่นที่ 2 นักเรียนมัธยมศึกษา      ม.1- ม.6          วันที่ 26-27 ต.ค.62

หลักสูตร รุ่นที่ 1 การใช้งาน Microsoft Office 2013 ค่าลงทะเบียน 700 บาท 
>> คลิกรายละเอียดการอบรม ....

                  

 • การจัดการเอกสาร ด้วย Word
 • การสร้างตารางและคำนวณ ด้วย Excel
 • การสร้างงานนำเสนอ ด้วย PowerPoint

หลักสูตร รุ่นที่ 2 การสร้าง Application โดยไม่ต้อง Codding ค่าลงทะเบียน 750 บาท 
>> คลิกรายละเอียดการอบรม ....

                  

 • เรียนรู้การสร้าง Application แบบออนไลน์
 • เรียนรู้เครื่องมือสำหรับพัฒนาทักษะการสร้าง Application แบบออนไลน์
 • เรียนรู้การเชื่อมโยง Application กับการให้บริการของ Google Cloud

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ชุลี สุวรรณเรือง
เลขที่ 909-057189-2 พร้อมสำเนาใบฝาก (pay in)

ติดต่อสอบถามได้ที่ : ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คุณชุลี สุวรรณเรือง        080-7039910           email : [email protected]
​คุณฟาติน สะนิ             087-2929139            email : [email protected]


กำหนดการอบรม
ค่ายเยาวชน ICT FOR KID CAMP’2019
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

-----------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel
วันที่ 19 ตุลาคม 2562

เวลา

รายละเอียด

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.

แบบทดสอบก่อนเรียน

10.00 – 10.30 น.

 • เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Word  
 • รู้จักส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม
 • การใช้งานแถบ Ribbon
 • การพิมพ์ข้อความ และการตกแต่งข้อความ
 • การบันทึกเอกสารลงใน Drives
 • การปิดแฟ้มงาน การเปิดแฟ้มงานใหม่ การเปิดแฟ้มงานใน Drives

10-30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

 • การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์
 • การวางแนวหน้ากระดาษ
 • การแทรกรูปภาพ
 • การจัดการกับรูปภาพ

จัดทำใบงาน 1

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

 • การแทรกอักษรศิลป์
 • การแทรกสัญลักษณ์

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.30 น.

 • การสร้างตาราง (Table)
 • การตกแต่งตาราง
 • การกำหนดหัวและท้ายกระดาษ (Header and Footer)

จัดทำใบงาน 2

วันที่ 20 ตุลาคม 2562

เวลา

รายละเอียด

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

 • เริ่มใช้งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2013
 • รู้จักส่วนประกอบของหน้ำจอโปรแกรม
 • การป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล
 • การบันทึกเอกสำรลงใน disk
 • การทำงานกับแผ่นงำน
 • การเลือกช่วงข้อมูล
 • การใช้งานตาราง

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

 • กำรจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงำน
 • การใส่เส้นขอบตาราง
 • การใส่เงาหรือใส่สี
 • การเพิ่ม/เปลี่ยน หรือลบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 • กำรใส่สูตรคำนวณปกติ
 • ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายทางการคำนวณ

จัดทำใบงาน 3

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

 • การสร้างสไลด์และการออกแบบพื้นหลังสไลด์
 • การเพิ่มหน้าสไลด์
 • การใส่ข้อความในสไลด์
 • การใส่หัวข้อย่อยและเลขลำดับ

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 - 16.30 น.

 • การใส่ Word Art ในสไลด์
 • การแทรกรูปภาพและรูปทรงอิสระลงสไลด์

จัดทำใบงาน 4

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ

มอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการอบรม

กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมการสร้าง Application โดยไม่ต้อง Codding
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562

วันที่ - เวลา

หัวข้อกิจกรรม

หมายเหตุ

วันที่ 1 

 

 

08.30 – 09.00 น.

9.00 – 10.30 น.

ลงทะเบียน

ทดสอบก่อนอบรม

- ความรู้เบื้องต้น Thunkable

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Mobile Application

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Thunkable

- แนะนำการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของ Thunkable

 

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

10.45 – 12.00 น.

 การออกแบบและการสร้าง Mobile Application

- การออกแบบหน้า User Interface

- การสร้างโปรแกรมด้วยการต่อบล็อก

- การใช้งานบล็อกควบคุม Components

 

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

 

13.00 - 14.30 น.

การออกแบบและการสร้าง Mobile Application (ต่อ)

- การสร้าง Application แบบหลายหน้าจอ

- การเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละหน้าจอ

- การควบคุมการทำงานเหตุการณ์ต่างๆ บน Application

 

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

14.45 – 16.30 น.

การออกแบบและการสร้าง Mobile Application (ต่อ)

- ทดสอบการทำงานของ Application แบบ Real Time.

- การ Build Application เพื่อใช้ทดสอบบนเครื่องจริง

 

วันที่ 2

 

 

09.00 – 10.30 น.

 การเชื่อมต่อ Application กับบริการ Cloud Services.

- รู้จักกับผู้ให้บริการ Cloud Services.

- การสร้าง Application เพื่อเชื่อมต่อกับ Anto Services.

- การสร้าง Application เพื่อเชื่อมต่อกับ Google Services.

 

 

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

10.45 – 12.00 น.

การเชื่อมต่อ Application กับบริการ Cloud Services. (ต่อ)

- การประยุกต์ใช้งานบริการ Cloud Services. ในรูปแบบต่างๆ

- การสร้าง Application แปลภาษาออนไลน์

 

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

 

13.00 - 14.30 น.

 การจัดการฐานข้อมูลและไฟล์ข้อมูล

- ทำความรู้จักชนิดและประเภทฐานข้อมูล

- การสร้าง Application เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลชนิดต่างๆ

 

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

14.45 – 16.30 น.

การจัดการฐานข้อมูลและไฟล์ข้อมูล (ต่อ)

- การสร้าง Application ในการอ่านและเขียนข้อมูลในไฟล์

- สรุปแนวทางในการพัฒนา Application ด้วย Thunkable

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม