สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สรุปรายงานผลการดำเนินงานการใช้งานระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 


เป็นระบบที่เป็นแหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญญาขององค์กร ชุมชนและสาระท้องถิ่น ประกอบด้วยสื่อต่าง ๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิดีโอมัลติมีเดีย งานวิจัย (Technical Report) วิทยานิพนธ์ (Thesis) บทความวิชาการ (Journal Articles) ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) การบรรยาย (Lectures) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Manuals) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถติดตามชมผลงานอื่น ๆ ในระบบคลังปัญญาได้ที่เว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th/
#ผู้ใช้บริการที่ต้องการเผยแพร่ผลงานเพื่อการศึกษาค้นคว้า สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] โทร 23400