สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ


ผลการประเมินการให้บริการ ปี 2563
ผลการประเมินการให้บริการ ปี 2562
ผลการประเมินการให้บริการ ปี 2561
ผลการประเมินการให้บริการ ปี 2560
ผลการประเมินการให้บริการ ปี 255
9