สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ


1. ผลการประเมินการให้บริการ ปี 2561