สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ (รอบ 12 เดือน)

รายงานการใช้งบประมาณ 2561-2562 (รอบ 12 เดือน)


วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 
วันที่ 31 มกราคม 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 31 มีนาคม 2562 
วันที่ 30 เมษายน 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562