สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายงานกำกับติดตาม

รายงานการประชุมประจำปี 2563
รายงานการประชุมประจำปี 2562
รายงานการประชุมประจำปี 2561