สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Focus Group การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ERP : สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดกิจกรรม "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กรโดยวิธี Focus Group" โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการจัดประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอระบบที่ได้พัฒนา และรวบรวมข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีบุคลากรจากส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 25 คน

แกลเลอรี่