สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (27.มิ.ย. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การยืมคืนหนังสือ การใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา ประกอบด้วย การสมัครของนักศึกษา  การบริหารจัดการเรียนรู้ ระบบอิเลิรน์นิ่ง และระบบฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 1,345 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 1,163 คน

แกลเลอรี่