สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจ :
1. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
3. ผลิตสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
4. ให้บริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ให้บริการความรู้ทางด้านศิลปวัฒธรรม