สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม MS-Excel (วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม MS-Excel​
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Click : ลงชื่อเข้าร่วมอบรม

รายละเอียดกำหนดการอบรม
         วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เวลา

รายละเอียด

08.30-09.00 น

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม

09.00 – 10.30 น.

แบบทดสอบก่อนเรียน

ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานในโปรแกรม Microsoft Excel

 • การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ

การอ้างอิง Cell โดยใช้เครื่องหมาย $ นำหน้า

การใช้งานสูตรเกี่ยวกับข้อความ และการคำนวณ

 • การเชื่อมข้อความ
 • สูตรการคำนวณเกี่ยวกับวันเดือนปี ได้แก่ NETWORKDAYS(), WORKDAY(), EDATE(), TODAY(), YEAR(), MONTH(), DAY(), DATEDIF(), DATE()

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

การใช้งานสูตรเกี่ยวกับข้อความ และการคำนวณ (ต่อ)

 • สูตรคำนวณด้านการเงินและฟังก์ชันการกำหนดเงื่อนไข เช่น IF(), SUMIF(),SUMIFS() AND(), OR(), NOT()

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การทำงานกับข้อมูล

 • การเรียงลำดับลำดับข้อมูล (Sort)
 • การกรองข้อมูล (Filter)
 • การจัดกลุ่มข้อมูล (Group)
 • การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Data Validation
 • การกำหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.30 – 16.00 น.

การอ้างอิงเซลล์ (Reference)

 • การอ้างอิงเซลล์ที่อยู่ในเวิร์คชีทอื่น
 • การอ้างอิงเซลล์ภายในเวิร์คบุ๊คอื่น
 • การอ้างอิงเซลล์แบบเจาะจง

   
         วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2562

เวลา

รายละเอียด

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

การใช้งาน Pivot Table เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

 • รู้จักความหมายของ Pivot Table และประโยชน์ของการใช้งาน
 • การสร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต
 • การสร้างPivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภายนอก
 • การสร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในหลายตาราง

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

 • การกำหนดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตารางเพื่อจัดเรียงข้อมูลใน PivotTable
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับสำหรับ PivotTable
 • การคำนวณค่าใน PivotTable
 • การจัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มข้อมูลใน PivotTable

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การใช้งาน Pivot Table เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

 • จัดเรียงข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart
 • เพิ่ม เปลี่ยน หรือล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
 • คัดลอกและวางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 • ค้นหาเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 • ล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 - 15.30 น.

 • การสร้างกราฟจากตารางแบบ PivotTable
 • วิธีใช้ Slicer แทน Dropdown หลายขั้น

15.30 – 16.00 น.

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ

มอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการอบรม

           
          หมายเหตุ : กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าลงทะเบียน
          >> สมัครและชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
          (ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการฝึกอบรม อาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)

การชำระเงินค่าลงทะเบียน
          >> โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย
          >> ชื่อบัญชี นางสาวชุลี  สุวรรณเรือง
          >> เลขที่บัญชี 909-057189-2
               ** ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ติดต่อ : คุณชุลี  สุวรรณเรือง
                    เบอร์โทรศัพท์  080-7039910 หรือช่องทาง อีเมล : [email protected]

กำหนดการฝึกอบรม
          
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
         ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ช่องทาการสมัคร
          >> เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
          >> ลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/yrutraning-excel  

การรับรองการฝึกอบรม
          ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ฝึกอบรม
          จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียด
          ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ชั้น 5 ห้อง 502 โทร. คุณชุลี  สุวรรณเรือง (ผู้ประสานงานโครงการ)
          Email : [email protected]