สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สวท. มรภ.ยะลา ร่วมกิจกรรมเครือข่าย SRARITNET ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อ 4-5 เม.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 8 (SRARITNET 8th) 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 8 (SRARITNET 8th) ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ขั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ พิธีเปิด 
โดย อ.วสันต์ สุทธโส ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการประยุกต์ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบสนองพระราโชบาย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 8 เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (South Rajabhat Academic Resources and Information Technology Network : SRARITNET)
ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลังจากกิจกรรมบรรยายพิเศษแล้ว ในภาคบ่ายได้มีกำหนดการแบ่งกลุ่มทบทวนแลกเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงาน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
– กลุ่ม 1 ผู้อำนวยการสำนักฯ
– กลุ่ม 2 งานอำนวยการ
– กลุ่ม 3 งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
– กลุ่ม 4 งานหอสมุด
– กลุ่ม 5 งานภาษาต่างประเทศ
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการแบ่งกลุ่มนี้ เพื่อเป็นการทบทวน แลกเปลี่ยน หรือนำองค์ความรู้ ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรค์จากการปฏิบัติงานมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับเกียรติจากสมาชิกเครือข่ายเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประชุมดังกล่าวในปี 2563 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อุบล ตันสม รับธงและกล่าวเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดยะลา ต่อไป

แกลเลอรี่