สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

[กำลังรับสมัคร] รับสมัครผู้เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3)

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-604 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การรับสมัคร
        เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวิธีการสมัคร ดังนี้
        ติดต่อรับสมัครได้ที่ คุณดารีนา อาบูวะ  อีเมล์ dareena.a@yru.ac.th
        หรือติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร 073-299636

ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าลงทะเบียน
        ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม คนละ 600 บาท

>> ฟรี..อาหารเที่ยงและอาหารว่าง คู่มือการอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมที่ใช้งาน
>> อบรมจบ(ผ่าน)หลักสูตร รับเกียรติบัตรรับรองผลการอบรมตามหลักสูตร