สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สวท. จัดอบรมพัฒนาทักษะการพัฒนางานตามระบบ LEAN

วันนี้ (27ม.ค.62) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการพัฒนางานตามระบบ LEAN เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2562

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวว่า การพัฒนาทักษะและการพัฒนางานตามระบบ LEAN นั้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการปฏิบัติงานตามกระบวน และลดกระบวนการการทำงานของแต่ละฝ่าย โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัช  ชาญชญานนท์ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำการจัดทำพัฒนางานตามระบบ LEAN ของบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ของแต่ละคน

แกลเลอรี่