รายละเอียดการให้บริการห้อง

22 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บริการห้องเพื่อการศึกษา

สำนักวิทยบริการฯ บริการห้อง มีดังนี้
1. ห้อง Edutainment

2. ห้องค้นคว้า

 

3. ห้องสมุดนิติศาสตร์

 

4. ห้องประชุม

 

5. ห้องรับรอง

 

6. ห้องวารสาร 

 

7. ห้อง AMERICAN CONRNER