สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)


1. สรุปรายงานการจัดการความรู้ของ สวท. 2558
2. สรุปรายงานการจัดการความรู้ของ สวท. 2559 
3. สรุปรายงานการจัดการความรู้ของ สวท. 2560 
4. สรุปรายงานการจัดการความรู้ของ สวท. 2561 
5. สรุปรายงานการจัดการความรู้ของ สวท.2563
6. สรุปรายงานการจัดการความรู้ของ สวท. 2564


การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน ปี 2562


1. แผนการจัดการความรู้การบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน
2. สรุปผลการรายงานความพึงพอใจ เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน
3. สรุปผลการสำรวจหัวข้อกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) 2562 สวท.
4. สรุปผลกิจกรรมจัดการความรู้เรื่องมาตรฐานเว็บไซต์