คำสั่ง

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ปี 2565
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเว็บไซต์หลักสูตร (TH-EN) 
2. 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเว็บไซต์ส่วนบุคคล

ปี2564
1. 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการความรู้
5.ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้
7. แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน 

 
ปี 2563 
1. 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผอ.สวท.

 


ปี 2562
1. 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดกรอบการดำเนินงานพิจารณาครุภัณฑ์เครือข่ายไร้สาย

 

ปี 2561
1. คำสั่งที่ 741/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันราชภัฏ ๖๑ : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้"
2. คำสั่งที่ 2315/2561 แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. คำสั่งที่ 2347/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของ
    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนใต้"

4. คำสั่งที่ 2348/2561 แต่งตั้งวิทยากร "โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนใต"
5. คำสั่งที่ 2044/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการขับเคลื่อน Google Scholar ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6. คำสั่งที่ 397/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ eDLTV
7. คำสั่งที่ 1647/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย
8. คำสั่งที่ 932/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560


ปี 2560
1. คำสั่งที่ 3275-2560 ทบทวนแผนฯ​
2. คำสั่งที่ 3280-2560 คณะกรรมการประกันฯ​
3. คำสั่งที่ 3300-2560 คณะกรรมการบริการวิชาการ