คำสั่ง

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ปี 2567
คำสั่งที่ 1043/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักวิทยบริการฯ
คำสั่งที่ 945/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (American Healthy Food) 
คำสั่งที่ 938/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยฯ
คำสั่งที่ 777/2567 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
คำสั่งที่ 718/2567 ให้บุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 631/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันราชภัฏ 67"  
คำสั่งที่ 621/2567 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 571/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ
คำสั่งที่ 514/2567 มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ 
คำสั่งที่ 447/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองภายใน (SAR) 
คำสั่งที่ 446/2567 ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประชุมทบทวนฯ
คำสั่งที่ 213/2567 ให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนในสถาบันอุดมศึกษาฯ
คำสั่งที่ 8044/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาฯ  
คำสั่งที่ 7991/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 7976/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะฯ
คำสั่งที่ 7817/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติงานฯ 
คำสั่งที่ 7718/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ
คำสั่งที่ 7714/2566 ให้บุคลากรและนักเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมฯ
คำสั่งที่ 7691/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ  
คำสั่งที่ 7651/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
คำสั่งที่ 7621/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ 
คำสั่งที่ 7590/2566 ย้ายพนักง่านมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
คำสั่งที่ 7489/2566 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานศูนย์บรรณสารสนเทศ 
คำสั่งที่ 7168/2566 ให้บุคลากรในสถาบัยอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ 
คำสั่งที่ 7093/2566 แต่งตั้งวิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คำสั่งที่ 7068/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ 
คำสั่งที่ 6955/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลฯ 
คำสั่งที่ 6757/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
คำสั่งที่ 6754/2566 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ปี 2566
คำสั่งที่ 7590/2566 คำสั่งย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คำสั่งที่ 6585/2566 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน Green Office
คำสั่งที่ 6550/2566 คำสั่งคณะกรรมการ ISO
คำสั่งที่ 7093/2566 แต่งตั้งวิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3
คำสั่งที่ 6757/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
คำสั่งที่ 6754/2566 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำสั่งที่ 6323/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ 
คำสั่งที่ 5248/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ERP V1.5 ครั้งที่ 5 
คำสั่งที่ 5227/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ 
คำสั่งที่ 5189/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 5049/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ERP V1.5 ครั้งที่ 4 
คำสั่งที่ 4878/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ
คำสั่งที่ 4644/2566 แต่งตั้งวิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
คำสั่งที่ 4501/2566 ให้บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเข้าอบรม
คำสั่งที่ 4222/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยและยั่งยืน
คำสั่งที่ 4113/2566 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ
คำสั่งที่ 4131/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ 
คำสั่งที่ 4028/2566 ให้คณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม
คำสั่งที่ 3939/2566 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำสั่งที่ 3872/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 3411/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ 
คำสั่งที่ 3323/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำสั่งที่ 3302/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
คำสั่งที่ 3250/2566 มอบหมายอำนาจของรักษาการอธิการบดีให้ปฏิบัติหน้าที่แก่รองอธิการบดี
คำสั่งที่ 3198/2566 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานศูนย์บรรณสารสนเทศ
คำสั่งที่ 3147/2566 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายอำนาจของรักษาการอธิการบดีแก่ คณบดี ผอ.
คำสั่งที่ 3016/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 3006/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานสมโภชหลักเมืองฯ
คำสั่งที่ 2904/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 2434/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 2433/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ
คำสั่งที่ 2383/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
คำสั่งที่ 2262/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ
คำสั่งที่ 1886/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 1137/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่่ 924/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
คำสั่งที่ 779/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 616/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 551/2566 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ

ปี 2565
คำสั่งที่ 7688/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
คำสั่งที่ 7687/2565 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย
คำสั่งที่ 7195/2565 คกก.พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
คำสั่งที่ 7190/2565 คกก.ส่งเสริมสมรถนะแและทักษะดิจิทัล
คำสั่งที่ 6973/2565 คำสั่งเดินทางไปราชการ (แม่ลาน)
คำสั่งที่ 6898/2565 รองผู้อำนวยการ สวท.    
คำสั่งที่ 6826/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศ
คำสั่งที่ 6011/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 
คำสั่งที่ 5649/2565 ไปราชการเพิ่มเติม
คำสั่งที่ 4989/2565 คำสั่งไปราชการ iso
คำสั่งที่ 4791/2565 อบรมการรับประเมินห้องสมุด
คำสั่งที่ 4653/2565 คำสั่งเข้าอบรม-MIO สงขลา
คำสั่งที่ 4668/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 4479/2565 คำสั่งอบรม Green 
คำสั่งที่ 4444/2565 ให้บุคลากรไปราชการ (ไซเบอร์ ผบ.)
คำสั่งที่ 4377/2565 เอกสารยืนยันเข้าร่วมงาน(ดร.นโรดม)
คำสั่งที่ 4278/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ปี 2565
คำสั่งที่ 4148/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 4087/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 3195/2565 แต่งตั้งพี่เลี้ยง
คำสั่งที่ 2816/2565 อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานSAR
คำสั่งที่ 2468/2565 ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าอบรม
คำสั่งที่ 2388/2565 ให้บุคลากรไปประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ 
คำสั่งที่ 2384/2565 ไปราชการสตูล 23-25 พ.ค. 65
คำสั่งที่ 2130/2565 Green OFFice
คำสั่งที่ 1948/2565 การจัดการขยะ
คำสั่งที่ 1863/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคะแนน
คำสั่งที่ 1783/2565 คำสั่งเข้าร่วมอบรม Green office
คำสั่งที่ 1782/2565 คำสั่งไปราชการ
คำสั่งที่ 1592/2565 คณะกรรมการตัดสิน ONET
คำสั่งที่ 1366/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเว็บไซต์ส่วนบุคคล 
คำสั่งที่ 1364/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเว็บไซต์หลักสูตร (TH-EN) 
คำสั่งที่ 1345/2565 คกก.คลิปวิดีโอสั้น
คำสั่งที่ 1337/2565 อบรม WALAI AutoLib
คำสั่งที่ 1257/2565 ไปราชการแม่ลาน
คำสั่งที่ 1253/2565 ออนไลน์ ERP
คำสั่งที่ 1175/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คำสั่งที่ 1167/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบสำหรับให้บริการ
คำสั่งที่ 1148/2565 แต่งตั้งวิทยากร infographic
คำสั่งที่ 1133/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 1095/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม KM
คำสั่งที่ 1070/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ICDL
คำสั่งที่ 1017/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์
คำสั่งที่ 915/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันราชภัฎ
คำสั่งที่ 785/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี (Digital)
คำสั่งที่ 775/2565 คกก.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คำสั่งที่ 730/2565 คกก.Green Office
คำสั่งที่ 705/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ(เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 647/2565 ไปราชการแม่ลาน 2-3 ก.พ. 65
คำสั่งที่ 523/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
คำสั่งที่ 522/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
คำสั่งที่ 468/2565 ไปรับเสด็จ
คำสั่งที่ 467/2565 จัดทรัพยากรสารสนเทศ
คำสั่งที่ 379/2565 วิทยากรใบเตย
คำสั่งที่ 372/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 247/2565 อบรมคลังข้อสอบ
คำสั่งที่ 240/2565 บริหารจัดการพัสดุ
คำสั่งที่ 183/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 181/2565 การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวบทเรียนและความท้าทาย
คำสั่งที่ 156/2565 รับเสด็จฯ
คำสั่งที่ 155/2565 คกก.สนง.สีเขียว
คำสั่งที่ 154/2565 รับเสด็จ (คณะครุศาสตร์)
คำสั่งที่ 79/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์
คำสั่งที่ 67/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์
คำสั่งที่ 42/2565 เตรียมการรับเสด็จ
คำสั่งที่ 16/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
คำสั่งที่ 14/2565 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์


ปี 2564
คำสั่งที่ 6652/2564 แต่งตั้งวิทยากรอบรม (จัดหารายได้)
คำสั่งที่ 6651/2564 แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินงาน(จัดหารายได้)
คำสั่งที่ 5593/2564 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 5500/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินงานความเสี่ยง สวท.ประจำปี 2565
คำสั่งที่ 5487/2564 คณะกรรมการ AC
คำสั่งที่ 5443/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ แม่ลาน 
คำสั่งที่ 5383/2564 คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุด
คำสั่งที่ 5382/2564 ไปราชการจัดเตรียมห้องสมุด
คำสั่งที่ 5370/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง สวท.ประจำปี 65
คำสั่งที่ 5365/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ สวท. ประจำปี 65
คำสั่งที่ 5228/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ แม่ลาน
คำสั่งที่ 5164/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเสวนาออนไลน์
คำสั่งที่ 5095/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามงานประกันคุณภาพฯ
คำสั่งที่ 5078/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ แม่ลาน
คำสั่งที่ 5074/2564 แต่งตั้งบุคลากรให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อมูล
คำสั่งที่ 5006/2564 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผู้อำนวยการฯ
คำสั่งที่ 5004/2564 แต่งตั้งบุคลากรให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขคู่มือ
คำสั่งที่ 4928/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ แม่ลาน
คำสั่งที่ 4839/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษา
คำสั่งที่ 4742/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสารสนเทศฯ (แม่ลาน)
คำสั่งที่ 4741/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพจ้างติดตั้งอุปกรณ์โรงแรมฯ
คำสั่งที่ 4679/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมดิจิตัล
คำสั่งที่ 4674/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการแม่ลาน
คำสั่งที่ 4665/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องคอมฯ ปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 4602/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (ปรับ)
คำสั่งที่ 4544/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการแม่ลาน
คำสั่งที่ 4434/2564 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 4348/2564 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 4315/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ แม่ลาน
คำสั่งที่ 2797/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
คำสั่งที่ 1738/2564 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 1536/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Excel
คำสั่งที่ 1535/2564 แต่งตั้งวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Excel
คำสั่งที่ 1384/2564 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 1329/2564 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ 
คำสั่งที่ 1312/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการความรู้ 
คำสั่งที่ 1311/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
คำสั่งที่ 1230/2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
คำสั่งที่ 1231/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาคัดเลือก
คำสั่งที่ 1219/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
คำสั่งที่ 1199/2564 แต่งตั้งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
คำสั่งที่ 623/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้าง 
คำสั่งที่ 322/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม Micro Python + IoT 
คำสั่งที่ 321/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Micro Python + IoT
คำสั่งที่ 299/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Basic Python 
คำสั่งที่ 298/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Basic Python
คำสั่งที่ 149/2564 คำสั่งกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ผอ.สวท 
คำสั่งที่ 84/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
คำสั่งที่ 83/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คำสั่งที่ 82/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
คำสั่งที่ 81/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 24/2564 แต่งตั้งพี่เลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
คำสั่งที่ 16/2564 แต่งตั้งพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
 

 ปี 2563 
คำสั่งที่ 6996/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ (วิจัยประเมินผล ERP)
คำสั่งที่ 6826/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกแบบระบบ สำหรับการจ้างออกแบบอาคารและสถาบันพัฒนาครูฯ
คำสั่งที่ 6652/2563 คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร (จัดรายได้)
คำสั่งที่ 6651/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้
คำสั่งที่ 6411/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้งาน CiRA CORE กับ Node MCU
คำสั่งที่ 6359/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ฯ 
คำสั่งที่ 6358/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการความรู้
คำสั่งที่ 6357/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ
คำสั่งที่ 6356/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯ 
คำสั่งที่ 6284/2563 แต่งตั้งรักษาการหัวหน้างานระบบเครือข่าย
คำสั่งที่ 6222/2563 กำกับดูแลระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฯ
คำสั่งที่ 6187/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
คำสั่งที่ 6186/2563 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 6181/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการประยุกต์ใช้ CiRA CORE กับ Node MCU และอุปกรณ์ IoT
คำสั่งที่ 6124/2563 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมสัมมนา
คำสั่งที่ 5916/2563 ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรม
คำสั่งที่ 5911/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ
คำสั่งที่ 164/2563 เข้าร่วมอบรม Webometric 

ปี 2562
คำสั่งที่ 7909/2562 เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
คำสั่งที่ 7903/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดกรอบการดำเนินงานพิจารณาครุภัณฑ์เครือข่ายไร้สาย
คำสั่งที่ 7427/2562 ให้บุคลากรอบรม Big Data 
คำสั่งที่ 7358/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Big Data
คำสั่งที่ 7284/2562 เดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 7176/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมปฏิบัติการเครือข่ายฯ
คำสั่งที่ 6967/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
คำสั่งที่ 6833/2562 ศูนย์บริหารการจัดการองค์กรสากล มหาวิทยาลัยมหิดล 
คำสั่งที่ 6637/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะฯ (MOOC)
คำสั่งที่ 6599/2562 เดินทางไปราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสั่งที่ 6533/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดหารายได้ฯ
คำสั่งที่ 6499/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
คำสั่งที่ 6494/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ   
คำสั่งที่ 6433/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ  
คำสั่งที่ 6364/2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Cisco Software
คำสั่งที่ 6202/2562 สัมมนาโครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบฯ 
คำสั่งที่ 6068/2562 พิธีสักการะอนุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) 
คำสั่งที่ 6048/2562 สัมมนาเชิงวิชาการด้านไอทีและเน็ตเวิร์คของลูกค้า
คำสั่งที่ 2658/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฯ 
 

ปี 2561
คำสั่งที่ 932/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560
คำสั่งที่ 1647/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย
คำสั่งที่ 397/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ eDLTV
คำสั่งที่ 2044/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการขับเคลื่อน Google Scholar ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำสั่งที่ 2348/2561 แต่งตั้งวิทยากร "โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนใต"
คำสั่งที่ 2347/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของ
    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนใต้"

คำสั่งที่ 2315/2561 แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คำสั่งที่ 741/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันราชภัฏ ๖๑ : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้"


ปี 2560
คำสั่งที่ 3300/2560 คณะกรรมการบริการวิชาการ
คำสั่งที่ 3280/2560 คณะกรรมการประกันฯ​
คำสั่งที่ 3275/2560 ทบทวนแผนฯ​