หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนาฐานข้อมุลผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้

1. ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://aritc.yru.ac.th)
2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ccenter.yru.ac.th) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (http://srdi.yru.ac.th) 
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ระบบฐานข้อมูลโครงการในพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนาระบบโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร: 22204   อีเมล์: [email protected]
จำนวนผู้เข้าชม 1595 คน