เอกสารสรุปการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ประจำปี 2561 อัพโหลด 11 ก.ย. 2561
สรุปโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน ตชด.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561-สมบูรณ์ อัพโหลด 6 ก.ย. 2561
สรุปโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน ตชด.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560-สมบูรณ์ อัพโหลด 27 ก.ย. 2560
สรุปโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน ตชด.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 -สมบูรณ์ อัพโหลด 29 ก.ย. 2559
สรุปโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน ตชด.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 -สมบูรณ์ อัพโหลด 29 ก.ย. 2559
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2555 อัพโหลด 26 ส.ค. 2557
โครงการหองสมุดชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียน ตชด.โรงงานยาสูบ 2 และศูนย์บรรณสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 26 มิถุนายน 2555 อัพโหลด 15 ก.ค. 2555
โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม 2555 อัพโหลด 20 ส.ค. 2555

ทั้งหมด 8 รายการ 1
ระบบฐานข้อมูลโครงการในพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนาระบบโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร: 22204   อีเมล์: [email protected]
จำนวนผู้เข้าชม 1594 คน