วัตถุประสงค์ของโครงการ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ มรย. (Yala Rajabhat University: YRU) เป็นมหาวิทยาลัย "สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการท้องถิ่น" โดยเฉพาะท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีพันธกิจสำคัญตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา ๘ ข้อ (๘) คือ ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักแนวปฏิบัติงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานทุกภาคส่วนและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย

   ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการ หลักโดยความร่วมมือของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์บรรณสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย จึงร่วมกันพัฒนาและรวบรวมฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ดำเนินงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำฐานข้อมูลโครงการตามดังนี้

1. เพื่อรวบรวมโครงการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในรับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงโครงการที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินงาน ทำการเผยแพร่และให้บริการในวงกว้าง

 
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและฐานองค์ความรู้อันเกิดจากผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า หาความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

3. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นพึ่งพิงทางวิชาการด้านผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลานาน

4. เพื่อรวบรวมแหล่งข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริที่ดำเนินการใช้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ
ระบบฐานข้อมูลโครงการในพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนาระบบโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร: 22204   อีเมล์: [email protected]
จำนวนผู้เข้าชม 1807 คน