ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

25 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา : แหล่งพัฒนาทางปัญญาที่ยั่งยืน
       Philosophy : The Center of Sustainable Intellectual development
 

       วิสัยทัศน์ : แหล่งเรียนรู้ทันสมัย  บริการเป็นเลิศ  สู่องค์กรคุณภาพ
       Vision : Modern Academic Resources, Excellent Services and Quality Organization
 

       ภารกิจ :
           1.ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ       
           2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย    
           3.ผลิตสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย   
           4.ให้บริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
           5.ให้บริการความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
       Missions :
           1.Academic and Information Resources Services
           2.Development of Information Technology System and Communication of the University
           3.Media Production for Teaching and Learning Activities and Research
           4.Academic Services for Information Resources Management and Information and                            Communication Technology
           5.Providing Knowledge of the Thai Art and Culture