ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

2 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

       ปรัชญา : แหล่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทางปัญญาที่ยั่งยืน
        
       วิสัยทัศน์ : แหล่งเรียนรู้ทันสมัย  บริการเป็นเลิศ  สู่องค์กรคุณภาพ
 
       พันธกิจ :
           1.ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน       
           2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย    
           3.สนับสนุนสื่อการเรียนรู้การวิจัยและบริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร   
           4.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรนักศึกษาและท้องถิ่น