ประวัติความเป็นมา

2 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

             ในปี 2538   ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏ ทำให้ฝ่ายหอสมุดวิทยาลัยครูยะลา เปลี่ยนเป็น สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏยะลา โดยรวมเอาฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาไว้ด้วยกัน จัดโครงสร้างเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานเลขานุการ 2) กลุ่มงานสารนิเทศ 3) กลุ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 4) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและระบบเครือข่ายห้องสมุด
             วันที่ 1 มีนาคม 2548 

             ได้มีกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำให้สำนักวิทยบริการ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รวมเอาศูนย์คอมพิวเตอร์เข้ามาไว้ด้วยกัน มีฐานะเทียบเท่าคณะ
             วันที่ 20 พฤษภาคม 2548

             มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดโครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ประกอบด้วยฝ่ายเลขานุการ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ฝ่ายระบบคำสั่ง  ฝ่ายระบบเครือข่าย ฝ่ายฝึกอบรมและบริการ

             วันที่ 23 มิถุนายน 2549 

             มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยรายภัฏยะลา พ.ศ. 2549 

ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ

             วันที่ 20 ตุลาคม 2549 

             มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานระดับกองเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก สำนักงานผู้อำนวยการ คือ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และให้หน่วยงานระดับกองแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยระดับงานดังนี้
              - สำนักงานผู้อำนวยการประกอบด้วย 

งานบริหารทั่วไป

              - ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 งาน

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

              - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 4 งาน

งานบริหารทั่วไป

งานระบบเครือข่าย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานบริการและฝึกอบรม