สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวนูรฮูดา มายิ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21008
ชื่อ :
นางสาวดารีนา อาบูวะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21000
ชื่อ :
นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นางสาวเกดแก้ว ผลผลา
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23402
ชื่อ :
นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23300
ชื่อ :
นางสาวกามารีเย๊าะ ยาโม
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นางสาวฮามีดะห์ เซ็งยี่
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23202
ชื่อ :
นางสาวสุภาพร รัตนไชยยันต์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21002
ชื่อ :
นางสาวภัทรินทร์ นิเลาะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นางสาวนางสาวพัครู ดีเยาะ
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299675 ต่อ 23303