บุคลากร

อ.ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
(ผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20001)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.อุบล ตันสม
(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและแผนงาน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20002)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.อารยา ชินวรโกมล
(รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20003)

อีเมล์ : [email protected]


นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21005)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23401)

อีเมล์ : [email protected]


นายอิสรา แสงสุวรรณ
(รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23302)

อีเมล์ : [email protected]


นายธนภัทร นาคิน
(หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23201)

อีเมล์ : [email protected]


นายมูฮามะ มะสง
(รก.หัวหน้างานระบบเครือข่าย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22401)

อีเมล์ : [email protected]


นายทวีวุฒิ นากอหม๊ะ
(รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : [email protected]


นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22201)

อีเมล์ : [email protected]