สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 20001
ชื่อ :
อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 20002
ชื่อ :
อาจารย์จารุณี การี
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 20003
ชื่อ :
นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21005
ชื่อ :
นางสาวบุปผา ไชยแสง
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
233305 ต่อ 21000
ชื่อ :
นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23401
ชื่อ :
นายอิสรา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง :
รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นางโซฟีนา ลาเม็ง
ตำแหน่ง :
รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22201
ชื่อ :
นายธนภัทร นาคิน
ตำแหน่ง :
รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23200
ชื่อ :
นายมูฮามะ มะสง
ตำแหน่ง :
รก.หัวหน้างานระบบเครือข่าย
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22401