ทำเนียบผู้บริหาร

19 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ช่วงเวลา
1    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ พ.ศ. 2547 - 2551
2    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ พ.ศ. 2552 - 2555
3    อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ พ.ศ. 2556 - 2560
4    อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ พ.ศ. 2561 - 2564
5    อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ พ.ศ. 2564 - ปัจุจบัน