สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ช่วงเวลา
1    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ พ.ศ. 2547 - 2551
2    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ พ.ศ. 2552 - 2555
3    อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ พ.ศ. 2556 - 2560
4    อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ พ.ศ. 2561 - ปัจุจบัน