สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -

ชื่อ : อาจารย์ ดร.ปรีชา  พังสุบรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -

ชื่อ : นางรวีวรรณ ขำพล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นายโอภาส หิรัญกาญจน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : พ.ต.อ.ณรงค์  ธนานันทกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นายประเสริฐ  รูปแกะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : อาจารย์ ดร.อาดุลย์ พรมแสง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นางสาววัชรี  ถ้วนถวิล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : ผศ.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : ผศ.สันติ  อารักษ์คุณากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : อาจารย์ฉันทนา  รุ่งพิทักษ์ไชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20002