คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ

ชื่อ : ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน : 073-299699

 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20001

 

สยาม อรุณศรีมรกต

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - .: Institute of Social Technology : SUT :.

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 54600

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี หนูละออง
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

Home | WALAI AutoLib

ชื่อ : ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ชื่อ : นางรวีวรรณ ขำพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

S__29409288 - Copy.jpg ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา ชินวรโกมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20003

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล ตันสม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20002

 

ชื่อ : นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21005

 


ชื่อ : นางสาวมารศรี ดาหะยี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21001

ชื่อ : นางสาวนุชนาตร ภาชนะศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21000

 

คำสั่งกรรมการประจำสำนัก