คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิธีการสร้างบล็อก: มหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ

ชื่อ : อาจารย์ สุรเดช สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
อีเมล : suradate.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -

 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
อีเมล : narodom.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20001

 

สยาม อรุณศรีมรกต

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - .: Institute of Social Technology : SUT :.

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : siriluk.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 54600

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี หนูละออง
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : jarunee.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

Home | WALAI AutoLib

ชื่อ : ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ชื่อ : นางรวีวรรณ ขำพล
ตำแหน่ง : กรรมกา
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

Boonthida Chiraratanasopha, Ph.D. | YRU Profile

ชื่อ : ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล ตันสม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
อีเมล : ubol.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20002

 

ชื่อ : นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมล : sukbureeyah.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21005

 


ชื่อ : นางสาวมารศรี ดาหะยี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมล : marasri.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21001

ชื่อ : นางสาวนุชนาตร ภาชนะศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมล : marasri.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21000