คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อ : อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
อีเมล : sirichai.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -

 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
อีเมล : narodom.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20001

 

ชื่อ : นางรวีวรรณ ขำพล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ชื่อ : นายประเสริฐ  รูปแกะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ชื่อ : นางสาววัชรี  ถ้วนถวิล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ชื่อ : นายสงกรานต์ มุณีแนม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : siriluk.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 54600

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี หนูละออง
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : jarunee.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล : boontida.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20000

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล ตันสม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
อีเมล : ubol.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20002

 

ชื่อ : นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมล : sukbureeyah.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21005