สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20001

 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20002

 

 

ชื่อ : อาจารย์จารุณี การี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารายได้และกิจการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23301

 

>> สำนักงานผู้อำนวยการ

ชื่อ : อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20002

 

 

ชื่อ : นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21005
>>ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ชื่อ : นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23401

 

ชื่อ : นายอิสรา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23400

 

>>ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อ : นายมูฮามะ มะสง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานระบบเครือข่าย
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 22401

 

 

ชื่อ : นางสาวโซฟีนา ยะขุ
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 22203

 

 

ชื่อ : นายธนภัทร นาคิน
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23200