คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : narodom.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20001

 

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล ตันสม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและแผนงาน
อีเมล : ubol.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20002

 

 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : boontida.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20000

 

 

ชื่อ : อาจารย์จารุณี การี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ
อีเมล์ : jarunee.kar@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20003

 

 

ชื่อ : นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์ : sukbureeyah.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21005

 

 

ชื่อ : นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล์ : nusila.u@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23401

 

 

ชื่อ : นายอิสรา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมล์ : Isara.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23400

 

 

ชื่อ : นายมูฮามะ มะสง
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานระบบเครือข่าย
อีเมล์ : muhama.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 22401

 

 

 

ชื่อ : นายสุริยา นิภิรมย์
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
อีเมล์ : suriya.ni@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 22203

 

 

ชื่อ : นายธนภัทร นาคิน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อีเมล์ : thanapat.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23201