คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20001

 

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล ตันสม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและแผนงาน
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20002

 

S__29409288 - Copy.jpg

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา ชินวรโกมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20003

 

 

ชื่อ : นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21005

 

 

ชื่อ : นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23401

 

 

ชื่อ : นายอิสรา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23302

 

 

ชื่อ : นายมูฮามะ มะสง
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานระบบเครือข่าย
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 22401

 


ชื่อ : นายทวีวุฒิ นากอหม๊ะ
ตำแหน่ง : รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 22200

ชื่อ : นายธนภัทร นาคิน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23201

 

คำสั่งคณะกรรมการบริหาร