สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทศาสตร์ 10 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


   วันนี้ (19มิ.ย.60) ที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทศาสตร์ 10 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทศาสตร์ทั้งสิ้น จำนวน 39 คน
   อาจารย์ ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจของสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามที่กำหนด รับผิดชอบเกี่ยวกับสื่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการอุบัติใหม่ของเทคโนโลยี ทำให้สำนักวิทยบริการฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ต้องมีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งและมีความพยายามนำร่องด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง กรขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์เป็นเรื่องหนึ่งที่สำนักวิทยบริการฯ ให้ความสำคัญ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนสำนักวิทยบริการฯ เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ตัวแทนจากส่วนราชการภายนอก และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ที่มีความรู้และบทบาทสำคัญมาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ ในระยะเวลา 10 ปี
   ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมจัดทำแผนในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำแผนและให้ได้แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ของสำนักวิทยบริการฯ รวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และภารกิจให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ขององค์กรและขับเคลื่อนแผนของมหาวิทยาลัยตลอดจนให้บุคลากรมีความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์นำไปสู่การวางแผนและดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร

แกลเลอรี่