สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ มอบอินทผาลัมให้บุคลากร

   เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 60 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ มอบอินทผาลัมให้บุคลากร แม่บ้าน นักศึกษาช่วยงาน และนักศึกษาฝึกงาน โดยการมอบผ่านหัวหน้างานและตัวแทน เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน 1438 ของพี่น้องมุสลิม 

 

แกลเลอรี่