สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มอบกระเช้าสวัสดีและอวยพรปีใหม่ 2560

วันนี้ (10 ม.ค.59) อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีและอวยพรปีใหม่ 2560 แด่ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย. และคณะต่าง ๆ ได้แก่คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณบดี อาจารย์และบุคลากรในคณะเป็นผู้รับมอบ

แกลเลอรี่