สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนพัฒนาบุคลากร

 1. แผนพัฒนาบุคลากร 2559