สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ห้องกะมูดู (ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์คอมฯ)