สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ห้องลู่หุ้ย (ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์บรรณฯ)