สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

คู่มือและขั้นตอนการให้บริการ


 มาตรฐานการปฏิบัติงานยืม-คิน
 คู่มือการให้บริการทรัพยากรห้องสมุด 
 คู่มือการให้บริการห้องประชุม 

 ข้อมูล One Stop Service สำนักงานผู้อำนวยการ 

 ข้อมูล One Stop Service ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
 ข้อมูล One Stop Service ศูนย์คอมพิวเตอร์  
 การจัดการระบบชั้นทรัพยากรสารสนเทศ 
 คู่มือระบบงานบริการยืม-คืน (Circulation module)  
 ตัวอย่างการเขียนใบเสร็จที่ถูกต้อง 
 แนวทางการแก้ปัญหาการออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ สรุปการเขียนใบเสร็จและการแก้ไข้ใบเสร็จที่ถูกต้อง 
 สรุประยะเวลาแล้วเสร็จข้อปฏิบัติการให้บริการ สนง.ผอ. เรื่องข้อปฏิบัติการให้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ 
 จรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมของอาจารย์และบุคลากร 
 อัตลักษณ์ของสำนักวิทยบริการฯ จิตบริการ