สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลงานวิชาการสายวิชาการและสายสนับสนุน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำผลงานวิชาการสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่เข้าร่วมโครงการการทำผลงานวิชาของมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คราวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 9 เดือนสิงหาคม 2560 พิจารณาให้สิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม ดังนี้
1. สายวิชาการ ปกติยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เข้าสู่โครงการทำผลงานวิชาการสายวิชาการจะยืมได้ 20 เล่ม ระยะเวลา 1 ภาคเรียน
2. สายสนับสนุน ปกติยืมได้ 7 เล่ม ระยะเวลา 3 เดือน เข้าสู่โครงการทำผลงานวิชาการสายสนับสนุนจะยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 1 ภาคเรียน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป