สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมประกวดสร้างสื่อ Infographic ในงานมรย.วิชาการ ปี 60

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประกวดสร้างสื่อ Infographic ในงานมรย.วิชาการ ปี 60 "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้สู่ Thailand 4.0" โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครยะลา จำนวน 6 โรงเรียน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
2. รายเอียดกิจกรรม