ประกาศ

29 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ปีการศึกษา 2566
ประกาศนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการระบบ YRU Line Official 
ประกาศกำหนดปฏิทินประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศกำหนดปฏิทินประชุมบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจำ
ประกาศฯ ปฏิทินปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566
ประกาศฯ แนวปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนและสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศฯ นโยบาย ระบบและกลไกการสนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์

ประกาศ ปีการศึกษา 2565 
1. แนวปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19 
2. ประกาศ ฯ มาตรฐานการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning)
3. ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯ การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์เก่งไอที) และสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาภาคปกติ
4. ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการเป็นวิทยากรอบรม
5. ประกาศ ฯ ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1-65
6. ประกาศ ฯ ระบบกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ประกาศ ฯ การแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี
8. ประกาศ ฯ รายชื่อน.ศผ่านการคัดเลือกได้รับจัดสรรเครื่องคอมแท็บเล็ต+เครื่องคอมฯโน๊ตบุ้คฯ
9. ประกาศ ฯ นโยบายการดำเนินงาน สนง.สีเขียว 2565
10. ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการจัดซื้อจ้างเช่า สนง.สีเขียว  2565
11. ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการลดใช้กระดาษ Paperless  2565
12. ประกาศ ฯ มรย. เรื่อง covid19 (14-03-65)
13. ประกาศ ฯ กำหนดปฏิทินประชุมสำนักงานสำนักอำนวยการ 
14. ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
15. ประกาศ ฯ ข้อปฏิบัติการเข้าทำงานภายในอาคารบรรณ
16. ประกาศ ฯ นโยบาย ระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต
17. ประกาศ ฯ นโยบายการจัดการพลังงาน
18. ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการใช้งาน (เว็บไซต์ clendar.yru.ac.th)
19. ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการใช้งานปฏิทิน
20. ประกาศ ฯ ปฏิทินการจัดทำตัวชี้วัด 1-2565
21. ประกาศ ฯ ปฏิทินประเมินการปฏิบัติราชการ 1-2565


ประกาศ ปีการศึกษา 2564
1. การกำหนดอัตราค่าให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. แนวปฏิบัติของผู้ใช้บริการห้องชมรม และห้องอเนกประสงค์ 25-201 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วงโควิด-19
4. แนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลฯ
5. แนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ erp
6. ปฏิทินปฏิบัติราชการ 2-2564
7. มาตรฐานการจัดทำดัชนีวารสาร
8. แนวปฏิบัติการใช้ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ห้องสมุด)
9. ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 2564
10. ปฏิทินจัดทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่ง-ต่อสัญญาจ้าง
11. ประกาศปฏิทินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
12. ประกาศ ฯ นโยบายจัดการสำนักงานสีเขียว
13. ประกาศ ฯ กำหนดปฏิทินประชุมบุคลากร ฯ
14. ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติงาน Work From Home สวท.
15. ประกาศฯ ปฏิทินประเมิน Sar 2564 


ประกาศ ปี 2563
1. แนวปฏิบัติการจัดส่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยใจ สู้ภัยโควิค - ๑๙
2. การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องสมุด
3. แนวปฏิบัติการติดตามทรัพยากรสารสนเทศ
4. แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาการศึกษาการใช้เทคโนฯ ในรูปแบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ
6. แนวปฏิบัติของผู้ใช้บริการห้องชมรม และห้องสืบค้นข้อมูล 
7. ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
8. ประกาศนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
9. ประกาศแนวปฏิบัติการใช้ห้องชมรมและห้องอเนกประสงค์
10. ประกาศปฏิทินประเมินผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
11. ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
12. ประกาศรายชื่อนักศึกษาฯได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียน ครั้งที่ 3
13. ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียน ครั้งที่ 4
14. ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราค่าปรับการส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียนล่าช้าเกินกำหนด
15. ประกาศเรื่องการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
16. ประกาศเรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการคลินิกให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
17. ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการปรับโครงสร้างองค์กร

ประกาศ ปี 2560 - 2562
1. ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานหลักสูตร ( 1 รายวิชา : 1 ตำราหลัก)
2. ระบบและกลไกการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา (การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ)
3. ข้อปฏิบัติการให้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ระบบและกลไกกำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. แนวปฏิบัติการจัดทำบัตร YRU e-Card สำหรับอาจารย์และบุคลากร
6. แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
7. แนวปฏิบัติการลาของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
8. แนวปฏิบัติในการดำเนินการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (webometrics)
9. รางวัลผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มรย.60
10. มาตรฐานการปฏิบัติงานรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงาน
11. ประกาศรางวัลผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานฯ ปี 61
12. ประกาศแนวปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. ประกาศ กบม. เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดตำแหน่งพนักงาน มรย.
14. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องสมุด