สวท.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

9 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (8 - 12 มิถุนายน 2566) บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 12 มิถุนายน 2566 โดยแบ่งเป็นรอบดังนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องสมุด YRU-Passport  การลงทะเบียนใช้งานอีเมล การลงทะเบียน Microsoft Outlook การใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ YRU Connect YRU e-Learning YRU MOOC และโครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพแก่นักศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร พร้อมทั้งมอบของรางวัลแก่นักศึกษาที่สามารถตอบคำถามได้ในครั้งนี้ด้วย