สวท.เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 11 (SRARITNET 11th)

8 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สวท. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 11 (SRARITNET 11th) ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2566 ณ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่งด้วยกัน ซึ่งได้แก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อพิ่มศักยภาพด้านการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพื่อสร้างความร่วมมือ หาแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ สำหรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวนูสีลา ยูมะโซ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ นำเสนอผลงานเข้าประกวด เรื่อง การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน YRU Library