บุคลากร สวท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

29 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2566) บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน”  ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีศักยภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น