สวท.ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

25 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) ณ โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง บีช จังหวัดกระบี่ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุผลและสร้างความเชื่อมโยงของกองภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ