ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

22 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (21 พ.ย.65) เมื่อเวลา 15.00 น. อาจารย์  ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ คุณสมบัติ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1  เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทน 7 ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระพิจารณาประกอบด้วย พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่ราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 1 ราย, พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายให้แก่ข้าราชการ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 10 ราย, พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่ข้าราชการ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 3 ราย, พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ให้แก่ลูกจ้างประจำ ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 ราย, พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ให้แก่ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นข้าราชการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ทุกชั้นตรา จำนวน 35 ราย และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 1 ราย