งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2665 “The best memories”

23 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ (22 ก.ย.65) เวลาประมาณ 18.45 น. ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2665 “The best memories”  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย อธิการบดีและหน่วยงานจาก 7 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ พร้อมชมวีดีทัศน์ประวัติความประทับใจและการกล่าวขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ หลังจากนั้นผู้ร่วมงานมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และชมการแสดงจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยปีนี้มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นายชรินทร์ มาประสม สังกัดงานอาคารสถานที่ นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล สังกัดงานการคลัง นางสาวิตรี ไชยสมบัติ สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี และนางณัฐชานันท์ ล้ำลิขิตกา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา