สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายงานผลการดำเนินงาน

 รายงานสรุปการบริหารความเสี่ยง   รายงานสรุปการจัดการความรู้ 2559 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2556 โครงการพัฒนาสื่อ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 14-15 และ 21-22 มีนาคม 2556   โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 
 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาพนิ่งเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยาน ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2556   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2555 
 โครงการห้องสมุดชุมชนสัมพันธ์   โครงการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 2 การอบรมปฏิบัติการ การใช้ภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2555 
 โครงการการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด กิจกรรมที่ 1 การอบรมปฏิบัติการ การใช้ภาพนิ่งเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฏาคม 2555  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2559, ร่นุที่ 2 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2555