สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นโยบายและแผนงาน

 แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 
 แผนกลยุทธ์ 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง)   แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556   แผนกลยุทธ์ 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) 
 แผนบริหารความเสี่ยง (ฉบับร่าง) ประจำปีงบประมาณ 2555   แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 
 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2553   แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 
 แผนกลยุทธ์ ปี 2555-2559   แผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง ปี 2554 
 แผนกลยุทธ์ ปี 2552-2554   แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555-2559 
 วิสัยทัศน์   นโยบายและการดำเนินงาน 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
 แผนกลยุทธ์ สวท. 2560-2564