รายงานผลประจำปี

12 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการดำเนินงาน

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2560-2561
- สรุปรายงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 (จำนวน 3 โครงการ)

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro >> 
    - วันที่อบรม : 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2562
    - สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-402 อาคารเทคโนโลยีสารสนเท (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง >>
    - กิจกรรม : พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้
    - วันที่อบรม : 9-10 กุมภาพันธ์ 2562  
    - สถานที่ : ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้

3. โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ eDLTV >> 
   - วันที่อบรม : 5-6 กุมภาพันธ์ 2562
   - สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเท (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

4. โครงการอบรมการออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย PowerPoint และ Piktochart >>
  - วันที่อบรม : 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
  - สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคารเทคโนโลยีสารสนเท (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 


 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2562

1. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก (Life skills kids camp) >>
   - กิจกรรม : คิดส์ สนุก  @ YRU คิดส์แคมป์
   - วันที่อบรม : 22 เมษายน  - 3 พฤษภาคม 2562 
   - สถานที่ : ห้องอเมริกันคอนเนอร์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเท (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. โครงการการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System V.3) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ >>
   - วันที่อบรม :  9-10 กุมภาพันธ์ 2562
   - สถานที่ :  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-402 อาคารเทคโนโลยีสารสนเท (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา